Documents del centre

Full informatiu colònies curs 2023-24

Al full informatiu del colònies hi trobareu tota la informació sobre les instal·lacions de la casa de colònies, els horaris, el menú, què cal portar i la justificació econòmica.

INFORMACIÓ P3 curs 2023-24

Al full Informació de P3 s’hi troba tota la informació necessària pel nou curs que es va explicar a la reunió de famílies de juny. Per exemple, les especialitats i desdoblaments, treball a l’aula, la comunicació, sortides i colònies, quota de material, materials, els horaris del curs, l’adaptació, etc.

Full informatiu curs 2023-24

El Full informatiu és una carta de benvinguda al nou curs. Aquí s’hi troba tota la informació necessària pel nou curs. Per exemple, els horaris, dies festius, entrevistes amb les famílies, celebracions escolars, normes de funcionament del centre, la quota de material i la plantilla del curs.

Full informatiu MENJADOR curs 2023-24

Al full informatiu del menjador hi trobareu tota la informació referent a com es fraccionaran els pagaments d’aquest servei, el tipus de pagament segons la casuística  de l’alumnat i els mètodes de pagament.

NORMATIVA D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT

Les normes d’organització i funcionament (NOFC) de l’Escola Cal Maiol pretenen ser un recull ordenat dels acords que regeixen el dia a dia de la vida escolar en l’àmbit educatiu, social i cultural. És un document aprovat pel Consell Escolar i en la seva elaboració s’ha garantit la participació de tota la comunitat educativa.

projecte de convivència

El Projecte de convivència (PEC) és el document que reflecteix les accions que el centre educatiu desenvolupa per capacitar a tot l’alumnat i la resta de comunitat escolar per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes.

projecte lingüsitic

El present Projecte Lingüístic té com a finalitat desenvolupar i concretar el que figura als trets d’identitat del nostre Projecte Educatiu de Centre referit a llengua, que haurà d’establir-se d’acord amb les característiques sociolingüístiques de l’entorn actual de la nostra escola, amb l’objectiu d’assolir el domini de les dues llengües oficials i adquirir competències en llengua estrangera al final de l’escolaritat obligatòria, tal com prescriu l’article 20 de la Llei 3/1986, de normalització lingüística.

estratègia digital de centre

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic. 

competències bàsiques

Les competències bàsiques en didàctica són les capacitats que es consideren fonamentals perquè una persona adulta pogués organitzar la seva vida personal i professional de manera autònoma. En un adjunt hi trobareu les Competències Bàsiques de llengua catalana i castellana, de llengua estrangera, matemàtiques, de l’àmbit de coneixement del medi, de l’àmbit artístic, de l’àmbit de l’Educació física, de l’àmbit d’educació en valors i de l’àmbit digital.

avaluació

Informació per a les famílies sobre l’avaluació dels infants a l’etapa de primària.

PROGRAMA TÈCNICS INTEGRACIÓ SOCIAL

L’escola Cal Maiol disposa d’una professional d’atenció educativa amb la finalitat de garantir l’equitat en l’accés a l’educació: la Tècnica d’integració social

revistes

Des de l’any 2010, l’escola Cal Maiol publica la revista ‘Pissarra digital’ el dia de Sant Jordi. En aquesta revista els mestres i alumnes expliquen algunes de les activitats més destacades realitzades a cada curs.